> Hafan > Pysgota > Pysgota Bras > Rheolau

Rheolau Pysgota Bras:

1. Mae pysgota heb Drwydded Bysgota Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) yn drosedd lle gellir cael dirwy o hyd at 1000. Ni ellir trosglwyddo Trwydded Bysgota AHC. Ni ddylid ei benthyg, ei gwerthu nai throsglwyddo i unrhyw berson arall mewn unrhyw fodd.

Maen rhaid bod Trwyddedau Pysgota AHC ar gael iw harchwilio ar gais gan Swyddog AHC.

2. Er mwyn prynu Trwydded Bysgota AHC, rhaid i bob pysgotwr dros 12 oed gyflwyno trwydded gwialen bysgota ddilys Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae pysgota heb drwydded Asiantaeth yr Amgylchedd yn drosedd lle gellir cael dirwy o hyd at 2500.

3. Maen rhaid i bysgotwyr o dan 12 oed fod gydag oedolyn dros 18 oed sydd Thrwydded Bysgota AHC ar bob adeg.

4. Dim ond mewn ardaloedd pysgota a ddynodwyd gan AHC y caniateir pysgota. Mae cynllun manwl ar gael iw archwilio os nad ydych yn siŵr. Mae pysgota y tu allan i ardal ddynodedig yn drosedd lle gellir cael dirwy o hyd at 1000.

5. Maer tymor pysgota bras ar gau rhwng 15 Mawrth ac 15 Mehefin ac wedii orfodi ar Afon Eli. Mae ardaloedd pysgota dynodedig eraill ym Mae Caerdydd ar agor gydol y flwyddyn.

6. Dim ond rhwng awr cyn codiad haul ac awr ar l machlud haul y caniateir pysgota.

7. Ni chaniateir pysgota o unrhyw fath o gychod.

8. Ni chaniateir pysgota hela (eog a brithyll mr).

9. Rhaid ir holl bysgod a gaiff eu dal eu dychwelyd yn fyw ir dŵr.

10. Ni chaniateir defnyddio abwyd byw.

11.  Rhaid glanhau pob cyfarpar yn drylwyr ar l ei ddefnyddio i osgoi lledaenu clefydau a rhywogaethau digroeso (e.e. Misglod rhesog) i ddyfroedd eraill. Ni chaniateir defnyddio rhwydi.

12. Rhaid i bysgotwyr barchu aelodau eraill y cyhoedd, gan gynnwys defnyddwyr eraill y dŵr a tharfu a gwneud cyn lleied o sŵn ag sy'n bosibl. Ni ddylai pysgotwyr aflonyddu ar fywyd gwyllt arall na niweidio llystyfiant. Rhaid cadw safleoedd yn glir rhag sbwriel.

Gall torri unrhyw un or rheolau uchod arwain at derfynu Trwydded Bysgota AHC a/neu gallai olygu na fydd AHC yn rhoi trwyddedau pysgota pellach i chi yn y dyfodol.

Cyrsiau a Digwyddiadau

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn awyddus i annog pysgotwyr newydd i gychwyn a byddant yn rhedeg cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.