> Hafan > Diogelwch y Bae / Ansawdd y Dŵr

Diogelwch y Bae/Ansawdd Dŵr

Gall ansawdd y dŵr ym Mae Caerdydd amrywio o fod yn wych i fod yn wael.Yn holl ddŵr croyw agored y DU mae yna berygl o gael eich heintio gan amryw heintiau ac afiechydon, yn arbennig ir rheiny syn dioddef o ymateb imiwnyddol is.

Lawrlwythwch y daflen am Ddiogelwch yn y Bae (pdf 1686 kb)

Ymhlith y mathau o heintiau syn gyffredin mae afiechydon gastro-goluddol nad syn ddifrifol, heintiaur llygad, y glust ar llwnc, teiffoid, dysentri a hepatitis A heintus.

Maer risg yn cael ei gynyddun fawr drwy lyncu dŵr.

Am y rheswm hwn mae nofio, er enghraifft, yn cael ei wahardd ar hyn o bryd yn y Bae. Fodd bynnag mae chwaraeon trochi eraill fel sgo dŵr a syrffio gwynt yn cael eu caniatu dim ond pan fyddant yn cael eu hawdurdodi gan Awdurdod yr Harbwr.Gellir cael rhestr o weithgareddau dŵr gwaharddedig oddi wrth Awdurdod yr Harbwr.

Er bod imiwneiddio yn gallu lleihaur risg o gael eich heintio gan rai afiechydon, mae rhai eraill yn bodoli nad oes modd cael brechiad diogelu ar eu cyfer e.e. Afiechyd Weil (leptosbirosis). Mae afiechyd Weil yn brin ar perygl o'i gael yn isel iawn ond gall fod yn salwch difrifol iawn, hyd yn oed yn farwol.

Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych yn teimlo'n sl ar l bod mewn cysylltiad dŵr, yna ewch i weld eich meddyg yn syth.

Beth gellir ei wneud i leihaur peryglon?

Maer risg o gael eich heintio gan salwch difrifol yn isel ond gyda rhagofalon synhwyrol, gellir lleihaur risg o gael eich heintio hyd yn oed yn fwy.

Dylech orchuddio briwiau gyda dresin syn dal dŵr; diogelu eich traed gyda sanau neu esgidiau sy'n atal briwiau; osgoi llyncu dŵr ac osgoi trochi diangen, yn enwedig y pen.

Os ydych wedi bod mewn cysylltiad dŵr y Bae, golchwch neu ewch am gawod ar l hynny gan ddefnyddio sebon a dŵr ffres yn enwedig cyn bwyta ac yfed.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ar yr holl afiechydon posibl sy'n cael eu cludo yn y dŵr ewch ir wefan ganlynol www.nhs.uk