> Hafan > Pysgota

Pysgota

Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf mae ecoleg Bae Caerdydd wedi caniatu datblygiad pysgodfa fras iach gydag amrywiaeth dda o gynefinoedd a rhywogaethau pysgod a ddylai fod o ddiddordeb i bysgotwyr newydd a rhai sy'n hen law arni. Ymysg y rhywogaethau syn bresennol mae rhufellod, cochgangod, brwyniaid, draenog dwr croyw, merfogiaid, carpiaid, rhuddbysgod a phenhwyaid. Ym misoedd yr haf maer hyrddyn yn ymwelydd cyson syn rhoi cyfleoedd pysgota ychwanegol.

Agorwyd y Bae i bysgota bras mewn rhai mannau ym mis Chwefror 2010, ond mae'r potensial yna i ehangu i weithgareddau eraill yn y dyfodol wrth i ddiddordeb gynyddu a bod fwyfwy o bobl yn dod i bysgota yn y Bae. Mae ansawdd gwych y dŵr yn y Bae ar gadwyn fwyd dda ar gyfer y pysgod wedi golygu cyfraddau tyfu gwych ar gyfer ystod o rywogaethau yn barod, ac maer potensial o ddal pysgod sampl yn y dyfodol yn dda iawn.

Mae Awdurdod yr Harbwr yn parhau i ddatblygu a gwella cyfleusterau pysgota, yn ogystal gweithion agos gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion ar ddiwrnodau cyflwyno pysgota i bobl sydd diddordeb. Mae gennym hefyd gysylltiadau agos gyda sefydliadau syn berthnasol i bysgota fel Asiantaeth yr Amgylchedd, Ffederasiwn Pysgotwyr Cymru (corff llywodraethu) a chlybiau pysgota lleol.